Aankomend Evenement


Afgelopen Evenement(en)


Bijeenkomst Regionale ontwikkeling & recht: vragen en oplossingen door Prof. Dr. Martijn Groenleer

 

 

 

 

 

Bijeenkomst Regionale ontwikkeling & recht: vragen en oplossingen door Prof. Dr. Martijn Groenleer d.d. donderdag 19 maart a.s.

 

Inleiding door Prof. Dr. Martijn Groenleer:

‘De regio’ is hip and happening. Steeds vaker wordt de regio, ook door het Rijk, gezien als de plaats voor het oplossen van complexe maatschappelijke problemen, als de ruimte waar overheden, bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties samen komen (al deed Zeeland recent erg onaangename ervaringen op met het Rijk!). Deze trend roept vragen op. 

 

Prof. dr. Martijn Groenleer (met Zeeuwse wortels!), hoogleraar bestuur en recht aan Tilburg University en directeur van TiREG, het Tilburg Center for Regional Law and Governance, gaat in op een aantal van deze vragen aan de hand van onderzoek over de energietransitie, ondermijnende criminaliteit en economische ontwikkeling. Waar komt de hernieuwde aandacht voor de regio vandaan? Op welke wijze kan regionale samenwerking worden georganiseerd, en wat betekent dat bijvoorbeeld voor de rol van de provincie? Wat kunnen we zeggen over de effectiviteit en (democratische) legitimiteit van regionale samenwerking? 

 

Locatie                   : Raadzaal, Oude Stadhuis (UCR)

Inloop                    : 15.30 uur

Start lezing en debat : 16.00 uur tot 17.30 uur

 

Zoals altijd is er volop gelegenheid voor het stellen van vragen en het voeren van debat!

Wij zullen de lezing in ieder geval melden bij de Orde van Advocaten en zorgdragen voor aanwezigheidsregistratie, zodat u mogelijk voor de lezing een opleidingspunt kunt inbrengen.

Wij hopen u allen te mogen begroeten op 19 maart a.s.

Met hartelijke groeten,

Stichting Zeeuwse Meesters

LEZING “SLIKKEN OF STIKKEN”

 

LEZING “SLIKKEN OF STIKKEN”

Dr. Herman Lelieveldt (UCR) over de toekomst van de Zeeuwse Landbouw.

Op donderdag 30 januari 2020 zal dr. Herman Lelieveldt spreken over hoe kan de Zeeuwse landbouw zichzelf opnieuw uitvinden? Welke juridische acties bieden kansen?

Inleiding door dr. Herman Lelieveldt (UCR/UU)

Na een tumultueuze herfst waarin ook de Zeeuwse boeren uiteindelijk in december optrokken naar het Abdijplein, is nog steeds niet duidelijk hoe de landbouw er in de toekomst uit gaat zien. Als een stip op de horizon ligt er het idee van de kringlooplandbouw dat Minister Carola Schouten in het najaar van 2018 lanceerde. Kan Zeeland daar nu al mee aan de slag of staan er tussen droom en daad (Europese) regels in de weg? In deze lezing verkent Herman Lelieveldt de kansen en de obstakels die Europa ons biedt bij de verduurzaming van ons voedselsysteem. Kunnen Europese kwaliteitsmerken helpen om Zeeuwse producten beter voor het voetlicht te brengen. Moeten we het mededingingsrecht duurzamer maken? Kunnen we draaien aan de knoppen van de landbouwsubsidies om zo een duurzamer voedselsysteem te krijgen? Lelieveldt zal betogen dat een toekomstbestendig landbouwsysteem de omslag maakt van bulkproducten naar nicheproducten en uitleggen hoe Zeeland deze omslag kan maken.

Herman Lelieveldt is Jean Monnet Chair Food Governance in the EU aan University College Roosevelt en verbonden aan de Future Food Onderzoekshub van de Universiteit Utrecht. Hij is de auteur van ‘'De Voedselparadox. Wat ons streven naar beter eten dwarsboomt” (Van Gennep 2016) en schrijft regelmatig over voedsel en voedselpolitiek onder andere voor het onderzoeksplatform Follow the Money. 

Programma:

15.30 uur                  : inloop

16.00 uur – 17.30 uur: Lezing

De bijeenkomst vindt plaats in de filmzaal van het Provinciehuis (Abdij 6 te Middelburg).

Wij zullen de lezing in ieder geval melden bij de Orde van Advocaten en zorgdragen voor aanwezigheidsregistratie, zodat u mogelijk voor de lezing een opleidingspunt kunt inbrengen.

Aanmelden kan via www.stichtingzeeuwsemeesters.nl

Wij hopen u allen te mogen begroeten op 30 januari a.s.

Met hartelijke groeten,

Stichting Zeeuwse Meesters

Bijeenkomst met Reinier van Zutphen, Nationale Ombudsman

 

Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen d.d. 3 oktober 2019

Op donderdag 3 oktober 2019 zal Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen spreken over de 'toekomst van ons rechtsbestel (met name in Zeeland)/waar is de burger mee geholpen?'(als vervolg op ons symposium: ‘Goed recht voor (on)gewone mensen: hoe houden we de rechtsstaat levend?’).

De Nationale Ombudsman ontvangt dagelijks klachten van mensen over situaties waarin het misloopt met de overheid. Veel klachten worden opgelost door de weg te wijzen naar het juiste loket, advies te geven of onderzoek te doen. Ook worden overheden uitgedaagd om anders te kijken naar hun werk en dienstverlening, en zo het perspectief van de burger mee te nemen. Een aandachtspunt daarbij is dat de toegang tot voorzieningen voor burgers op orde moet zijn.

Tijdens zijn inleiding staat ombudsman Van Zutphen, tevens oud-rechter, stil bij zijn visie op maatschappelijk effectieve rechtspraak. Waarmee zijn burger en overheid het beste geholpen? Wat kan de functie en rol van de rechtspraak zijn als het gaat om goede toegang tot voorzieningen? Wat is het effect voor de samenleving als die toegang niet goed geregeld is? De antwoorden op deze vragen verkent de Nationale Ombudsman aan de hand van voorbeelden uit zijn dagelijkse praktijk.

Programma: 

15.30 uur: inloop

16.00 uur – 17.30 uur: inleiding en gedachtewisseling.

De bijeenkomst vindt plaats in het gebouw van Waterschap Scheldestromen (Kanaalweg 1 te Middelburg).

Wij zullen de lezing in ieder geval melden bij de Orde van Advocaten en zorgdragen voor aanwezigheidsregistratie, zodat u mogelijk voor de lezing een opleidingspunt kunt inbrengen.

Wij hopen u allen te mogen begroeten op 3 oktober a.s.

Jubileumcongres Zeeuwse Meesters 'Goed recht voor (on)gewone mensen

Officiële uitnodiging jubileumcongres 16 mei 2019

Beste (on) gewone mensen van Zeeland en andere (juridisch) geïnteresseerden,

Zoals al eerder aangekondigd zal op donderdagmiddag 16 mei a.s. het jubileumcongres 'Goed recht voor (on)gewone mensen: hoe houden we de rechtsstaat levend?' plaatsvinden in de Zeeuwse Concertzaal (Verwerijstraat 14 te Middelburg). Aansluitend is er een muzikale borrel en een feest in de nabijgelegen Oostkerk (Oostkerkplein 1 te Middelburg). Wij nodigen u hiervoor van harte uit. 

Wij hebben voor dit thema gekozen omdat er de laatste tijd toenemende ongerustheid bestaat over de toegang, toegankelijkheid en begrijpelijkheid van het recht en omdat grote groepen mensen zich niet meer (helemaal) herkennen in de instellingen van de rechtsstaat. Wat is er aan de hand? En vooral: wat kunnen we hier aan doen, ook in onze directe leefomgeving?

Wij zijn er trots op dat we een aantal bekende en betrokken sprekers bereid hebben gevonden om deze middag hun visies te presenteren, namelijk de jurist en schrijfster Naema Tahir, de voorzitter van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) prof. Corien Prins, de jurist en bestuurskundige prof. Mark Bovens en de sociaal psycholoog en criminoloog prof. Hans Boutellier, directeur van het Utrechtse Verweij-Jonker Instituut. Helaas is vanwege zeer droevige familieomstandigheden onzeker of mr. Maarten Feteris, president van de Hoge Raad, aanwezig kan zijn. Aan het begin en in de pauze zal mooie muziek klinken (het is immer een concertzaal).

Maar – naast al deze experts- zijn wij nadrukkelijk op zoek naar U! Wat zijn uw ervaringen met het recht in uw dagelijks leven? U zelf kunt dus ook uw ervaringen en meningen presenteren tijdens de rondetafelgesprekken, waarbij de sprekers aanwezig zijn en waarop zij later zullen reageren. Zo kunnen die persoonlijke ervaringen hopelijk ook verder meegenomen worden in de maatschappelijke discussie. Wij nodigen dus nadrukkelijk en van harte ook gasten van buiten de juridische beroepskring uit om over de werkelijkheid mee te praten en mee te denken over oplossingen.

Hoewel wij een projectsubsidie van de Provincie Zeeland hebben ontvangen, zijn de kosten aanzienlijk (zaalhuur, honoraria musici, catering etc.). Dit betekent dat wij uitsluitend voor de juridische professionals een toegangsprijs van € 75,- vragen (en als u 's avonds mee wilt eten € 100,-). Daar voegen we wel aan toe dat de Nederlandse Orde van Advocaten en de Rechtbank Zeeland-West-Brabant 3 opleidingspunten aan het bijwonen van dit congres toekent. De bijeenkomst is gratis voor (on) gewone mensen en overige genodigden.

Graag voor 9 mei a.s. aanmelden, u kunt zich aanmelden: 

 ·         via de website www.stichtingzeeuwsemeesters.nl of een mail te sturen aan info@stichtingzeeuwsemeesters.nl.

 ·         wilt u aangeven bij uw aanmelding of u alleen bij het congres of ook bij het feest (vanaf 17.00 uur) aanwezig zult zijn.

 ·         Aan de juridische beroepsbeoefenaars (behalve de medewerkers van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant) wordt gevraagd € 75,- euro (mag ook meer zijn) of € 100,- (als u mee wilt eten) over te maken op rekeningnummer: NL 62 RABO 0156 5674 15 t.n.v. Stichting de Zeeuwse Meesters.

Wij hopen u te mogen begroeten op 16 mei a.s. en met een volle zaal een instructieve, inspirerende en stimulerende middag te beleven.

Nadere informatie kunt u krijgen bij: de heer prof. Dr. Pieter Ippel, p.ippel@ucr.nl of 06-33313788.

Mede mogelijk gemaakt door de Provincie Zeeland.

'Moed en helderheid in bange dagen' door prof. mr. Kees Schuyt

UITNODIGING MOED EN HELDERHEID IN BANGE DAGEN
over de biografie van jurist R.P. Cleveringa

Stichting de Zeeuwse Meesters nodigt u graag uit voor de aankomende presentatie van prof. mr. Kees Schuyt.

Op 4 en 5 mei a.s. worden de doden herdacht en de bevrijding gevierd. In de aanloop daarnaartoe vindt op vrijdag 3 mei 2019 om 15.00 uur een belangwekkende lezing en boekpresentatie door prof. mr. dr. Kees Schuyt plaats.

Locatie: Sociëteit De Vergenoeging, Gortstraat 30, Middelburg

Tijdstip: Inloop vanaf 15.00 uur, begin lezing: 15.30 uur

De entreeprijs is € 7,50 (inclusief een consumptie) en kaarten zijn te bestellen via http://www.de-drvkkery.nl/agenda/activiteiten/item/2756-lezing-kees-schuyt-over-rp-cleveringa of in de winkel aan de Markt 51. Voor studenten is deze bijeenkomst gratis, maar worden wel verzocht zich aan te melden bij prof. Pieter Ippel.

In mei 1940 werd Nederland gewelddadig bezet. De eerste Nederlander die zich krachtig en principieel in het openbaar uitsprak (najaar 1940) tegen de bezetter was de Leidse hoogleraar rechtsgeleerdheid R.P. Cleveringa. Hij protesteerde tegen de discriminatie en dreigende vervolging van joodse Nederlanders. Hij werd snel gearresteerd en naar de strafgevangenis in Scheveningen gebracht. Later verbleef hij nog geruime tijd in het concentratiekamp in Vught. Cleveringa's bijzonder moedige collega Telders overleefde de oorlog niet.

Onlangs verscheen een uitgebreide, uitstekend geschreven biografie over deze bijzondere man onder de titel 'R.P. Cleveringa. Recht, onrecht en de vlam der gerechtigheid' (Boom, Amsterdam). Uit dit boek blijkt hoe consequent en onbuigzaam Cleveringa zich inzette voor rechtvaardigheid.

De auteur is de bekende (rechts)socioloog en jurist Kees Schuyt, die hoogleraar was in Nijmegen, Leiden en Amsterdam en later lid werd van de Raad van State. Hij zal de levensloop en de achtergrond van het optreden van Cleveringa toelichten en de vraag stellen wat wij hiervan ook zo veel jaar later kunnen leren.

Iedereen die in ethiek en recht belang stelt, wordt van harte uitgenodigd. Het boek van Schuyt is na afloop te koop.

Dit is een gezamenlijke activiteit van boekhandel De Drukkery en Stichting Zeeuwse Meesters.

Nadere informatie kunt u krijgen bij prof. Pieter Ippel (06-33313788)

Lezing prof. mr. Miranda Boone

UITNODIGING ‘PARADOXEN VAN TOEZICHT’

Stichting de Zeeuwse Meesters nodigt u graag uit voor de lezing van mevrouw prof. mr. Miranda Boone.

Op donderdag 28 maart a.s. houdt prof. mr. Miranda Boone (hoogleraar strafrecht en criminologie aan de Rijksuniversiteit Leiden) een inleiding onder de titel ‘paradoxen van toezicht’.

Miranda Boone groeide op in Middelburg, studeerde Nederlands recht en criminologie en is sinds vorig jaar hoogleraar strafrecht en criminologie aan de Rijksuniversiteit Leiden (eerder werkte zij bij de universiteiten van Utrecht en Groningen). Zij heeft veel onderzoek gedaan naar en gepubliceerd over ontwikkelingen op het brede terrein van de strafrechtspleging en het gevangeniswezen.

In deze inleiding – gebaseerd op haar Leidse oratie 'Paradoxen van toezicht' – gaat Miranda Boone in op de onstuimige groei van nieuwe strafrechtelijke vormen van controle (zoals elektronisch huisarrest, meldingsplicht, enkelbanden, langdurig reclasseringstoezicht e.d.). Hoewel de (traditionele) criminaliteit daalt en er aanmerkelijk minder gedetineerden vast zitten dan vijftien jaar geleden, rukken nieuwe vormen van controle (haast ongemerkt) op. Deze vormen van toezicht worden gepresenteerd als alternatieven voor de vrijheidsstraf, maar er zitten â��heel wat (juridische) adders onder het gras? Toezicht komt vaak helemaal niet in de plaats van vrijheidsbeneming, maar kan via een omzettingsprocedure wel tot vrijheidsbeneming leiden. Wie beslist daarover en is dat wel proportioneel? De maximumduur van het toezicht is steeds verder opgerekt, tot soms wel levenslang en er worden steeds vaker technische hulpmiddelen ingezet om het toezicht te handhaven.

Op deze thema’s en paradoxen gaat Miranda Boone op 28 maart in en we verwachten –zoals altijd – een levendige gedachte(n)wisseling.

Komt allen en maak anderen op deze interessante bijeenkomst attent!

Programma:

15.30 uur: inloop

16.00 uur – 17.30 uur: inleiding en debat

Na afloop is er een borrel in de B&W kamer.

Het bijwonen van deze lezing is gratis, een vrijwillige donatie is altijd welkom.

Wij zullen de lezing in ieder geval melden bij de Orde van Advocaten en zorgdragen voor aanwezigheidsregistratie, zodat u mogelijk voor de lezing een opleidingspunt kunt inbrengen.

Wij hopen u graag te mogen begroeten!

UITNODIGING LEZING DE EUROPESE DYNAMIEK VAN HET VREEMDELINGENRECHT

Stichting de Zeeuwse Meesters nodigt u graag uit voor de lezing van de heer prof. mr. N. Verheij.  

Op donderdag 15 november a.s. houdt mr. Nico Verheij, voorzitter van de Vreemdelingenkamer van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, een (als altijd interactieve) lezing voor de Zeeuwse Meesters onder de titel:

DE EUROPESE DYNAMIEK VAN HET VREEMDELINGENRECHT

Verheij zal ingaan op enkele belangrijke ontwikkelingen in het Nederlandse vreemdelingenrecht, met de nadruk op de verbanden en interactie tussen de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en het Hof van Justitie van de EU aan de ene kant en het Europese Hof voor de Rechten van de Mens aan de andere kant. Er is volop gelegenheid voor vragen en discussie.

Nico Verheij is geboren en getogen in Vlissingen. Hij studeerde rechten aan de VU Amsterdam en was later als hoogleraar bestuursrecht verbonden aan de Universiteit Maastricht. Vervolgens was hij lang raadsadviseur wetgeving en vanaf 2011 is hij Staatsraad bij de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State, de hoogste bestuursrechtelijke instantie in ons land.

Wees welkom en maak anderen op deze bijeenkomst opmerkzaam!

Programma

15.30-16.00: Inloop

16.00-16.05: Welkomstwoord

16.05-17.05: Inleiding mr. Nico Verheij

17.05-17.30: Vragen en debat

Na afloop is er een borrel.

Plaats van samenkomst is de Deltazaal in het Rijkspand (Gebouw Rijkswaterstaat) aan het begin van het kanaal richting Vlissingen. Graag legitimatiebewijs tonen. Parkeren dichtbij is lastig vanwege werkzaamheden. Wij zullen de lezing in ieder geval melden bij de Orde van Advocaten en zorgdragen voor aanwezigheidsregistratie, zodat u mogelijk voor de lezing een opleidingspunt kunt inbrengen.

Het bijwonen van deze lezing is gratis, een vrijwillige donatie is altijd welkom.

Lezing prof. Henri Beunders

Stichting de Zeeuwse Meesters nodigt u graag uit voor aankomende presentatie van de heer prof. Henri Beunders.

Op vrijdag 15 juni zal prof. Henri Beunders een boekpresentatie geven naar aanleiding van zijn recente boek “Hoeveel recht heeft de emotie? Over straffen in de slachtoffercultuur”. AUP Amsterdam 2018.

Locatie: De Drukkery Middelburg
Tijdstip: 16.00 – 17.30 uur

U kunt zich opgeven via de onderstaande aanmeldknop of via de website van de Drukkery. De entrée is € 5,-, inclusief een drankje. Studenten hebben gratis toegang maar dienen zich wel aan te melden.

Gegevensbescherming: de EU-verordening komt er aan!

GEGEVENSBESCHERMING: DE EU-VERORDENING KOMT ER AAN!Cursusmiddag Zeeuwse Meesters op 5 april 2018 (2 PO/PE-punten)

Zoals al eerder aangekondigd organiseert Stichting Zeeuwse Meesters op donderdag 5 april van 14.30-17.30 uur een cursusmiddag over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in de Filmzaal van de Abdij te Middelburg. Deze EU-regels zullen op 25 mei 2018 in werking treden. De bedoeling van deze middag is om u in kort bestek inzicht te geven in de achtergronden, hoofdlijnen en implicaties van deze verordening met een breed bereik.

Wij zijn blij en trots dat we drie erg deskundige sprekers bereid hebben gevonden om deze middag acte de presence te geven. Mr. P.J. (Peter) Hustinx was van 1991-2004 voorzitter van de Registratiekamer (nu: Autoriteit Persoonsgegevens) en werd daarna van 2004-2015 benoemd tot Europees Toezichthouder Gegevensbescherming in Brussel.
Mr. drs. T.F.M. (Theo) Hooghiemstra was directeur van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg en is nu principal consultant bij PBLQ. Hij hoopt in begin juli 2018 te promoveren op een proefschrift over 'Informationale zelfbeschikking in de zorg'. Mr. C. (Christien) Saris is senior-advocaat bij Stibbe in Amsterdam, heeft een brede ervaring in het bestuursrecht. Zij publiceert en doceert frequent over dit onderwerp. Christien verzorgde onder meer in opdracht van de Erasmus Universiteit Rotterdam een training over de bestuurlijke boete voor de Autoriteit Persoonsgegevens.

Zoals altijd is het bij een bijeenkomst van de Zeeuwse Meesters geen eenrichtingsverkeer. Er is volop gelegenheid uw vragen te stellen en uw opmerkingen te maken!

Het programma ziet er als volgt uit:

14.00-14.30   : Inloop met koffie en thee

14.30-14.35   : Opening door prof. mr. Pieter Ippel (UCR/Zeeuwse Meesters)

14.35-15.15   : Inleiding door mr. Peter Hustinx, De AVG: achtergronden en perspectieven 

15.15-15.30   : Vragen en discussie

15.30-16.00   : Inleiding door mr. drs. Theo Hooghiemstra, Gegevensbescherming en privacy in de praktijk (met name in de gezondheidszorg)

16.00-16.15   : Vragen en discussie

16.00-16.30   : Korte pauze

16.30-17.00   : Inleiding door mr. Christien Saris, Handhaving en rechtsbescherming privacywetgeving

17.00-17.30   : Vragen en algemene discussie

17.30-18.15   : Borrel, aangeboden door de Provincie Zeeland

Wij verwachten dat het een levendige en interactieve bijeenkomst wordt. Welkom dus!

Normaliter zijn de bijeenkomsten van de Zeeuwse Meesters gratis. In dit geval gaat het echter om een post-academische cursus, waarvoor we bij de Orde van Advocaten en de KNB PO/PE-punten hebben aangevraagd. Inmiddels hebben wij bevestiging gekregen dat 2 PO/PE-punten zijn toegekend. Bovendien is de bodem van de schatkist van onze Stichting bijna bereikt. Daarom is aan inschrijving deze keer een financiële bijdrage verbonden van € 75,- (te voldoen op rekeningnummer Stichting De Zeeuwse Meesters: NL 62 RABO 0156 5674 15).

Voor degenen die dat niet kunnen betalen en voor studenten is echter een aantal gratis plaatsen gereserveerd. Degenen die voor zo'n vrijkaart in aanmerking willen komen, worden verzocht contact op te nemen met info@stichtingzeeuwsemeesters.nl. Vervolgens zullen wij dit kortsluiten met prof. mr. Pieter Ippel.

De overige aanmeldingen zijn mogelijk via de website www.stichtingzeeuwsemeesters.nl

Herstelrecht: geen luxe maar noodzaak!

Spreker: mr. dr. Jacques Claessen

Herstelrecht neemt sinds geruime tijd een hoge vlucht in Europa. Ook in Nederland beginnen herstelgerichte praktijken als bemiddeling in strafzaken vaste voet aan de grond te krijgen. Inmiddels wordt in alle arrondissementen in Nederland hiermee geëxperimenteerd en gewerkt. Ook beginnen steeds meer mensen in te zien dat het klassieke strafrecht vaak geen oplossing biedt voor het conflict dat door een misdaad is ontstaan of dat aan de misdaad ten grondslag ligt. Het is de eerste keer dat in een regeerakkoord - nl. in dat van het kabinet Rutte III - herstelrecht expliciet wordt genoemd.

Maar wat is herstelrecht precies? Is bemiddeling de enige variant hiervan? Is herstelrecht in alle zaken en voor alle partijen werkbaar? In welke fasen van het strafproces is bemiddeling mogelijk? En hoe zit het in de tenuitvoerleggings- c.q. detentiefase?

Tijdens dit interactieve college zal mr. dr. Jacques Claessen (universitair hoofddocent straf(proces)recht Universiteit Maastricht en rechter-plaatsvervanger Rechtbank Limburg) antwoord geven op deze en andere relevante vragen.

In het kader van het interactieve college zal ook vanuit de praktijk worden gereageerd door onder andere een Officier van Justitie en een advocaat.  

Programma

15.15 uur – inloop
15.30 uur – aanvang college
17.30 uur – einde programma

Tot besluit een informele borrel, waarbij wij te gast zijn bij Rijkswaterstaat.

Locatie

Pand Rijkswaterstaat, Poelendaelesingel 18  4335 JA Middelburg
Let op: legitimatie verplicht! Auto’s parkeren slechts beperkt mogelijk.

Opleidingspunten

Inmiddels hebben wij van het Bureau van de Orde van Advocaten Breda Middelburg begrepen dat voor deze bijeenkomst 2 PO-punten worden toegekend.

Bijdrage en kosten

Toegang: in principe is het gratis. Echter, de stichting Zeeuwse Meesters is nooddruftig en daarom is het verzoek – in elk geval aan de advocaten om een vrijwillige bijdrage van € 25,- per PO-punt dan wel € 10,- i.v.m. organisatiekosten.

U kunt uw bijdrage op voorhand overmaken op bankrekeningnummer NL 62 RABO 0156 5674 15 t.n.v. Stichting De Zeeuwse Meesters onder vermelding van uw naam en de bijeenkomst of ter plaatse voldoen.

In elk geval wordt uw bijdrage zeer op prijs gesteld omdat het ons in staat stelt ook vervolg evenementen te organiseren en sprekers te bedanken voor hun bijdrage.

Aanmelding is mogelijk via de website www.stichtingzeeuwsemeesters.nl

lezing mr. Arthur Docters van Leeuwen 22 juni a.s. GAAT NIET DOOR


Lezing de heer mr. A.W.H. (Arthur) Docters van Leeuwen d.d. 22 juni a.s. om 15.30 uur

GAAT NIET DOOR

Helaas moeten wij u melden dat in verband met ziekte van de heer Docters van Leeuwen de lezing van donderdag 22 juni a.s. GEEN doorgang zal vinden.

We hopen u binnenkort nader te kunnen informeren omtrent de eerstvolgende bijeenkomst van Stichting De Zeeuwse Meesters.

Voorjaars-activiteit

Nader te bepalen

Crime by the sea

LET OP LOCATIEWIJZIGING EN REMINDER

 

De bijeenkomst op 26 januari 2017 “Crime by the Sea” wordt verplaatst naar de Filmzaal van het Provinciehuis van de Provincie Zeeland (Abdij).

We hebben inmiddels bijna 50 aanmeldingen, maar ER ZIJN NOG PLAATSEN; HET BELOOFT EEN ZEER INTERESSANTE MIDDAG TE WORDEN. U kunt zich aanmelden via onze website: www.stichtingzeeuwsemeesters.nl.

 

PROGRAMMA EN AANVANGSTIJDSTIP BLIJVEN ONGEWIJZIGD (zie hieronder)!

 

CRIME BY THE SEA

Praat mee!

Over rechtshandhaving in Zeeland

Donderdagmiddag 26 januari a.s.

Op donderdagmiddag 26 januari 2017 vindt in de filmzaal van het Provinciehuis van de Provincie Zeeland (Abdij) het symposium ‘Crime by the Sea. Rechtshandhaving in Zeeland’ plaats. Wij hebben volop ruimte ingelast voor het debat en nodigen allen met zicht op de materie uit om daaraan actief deel te nemen.

De Zeeuwse Meesters vinden dit een belangrijk thema. Er is in de afgelopen jaren veel gebeurd in en met het Zeeuwse systeem van rechtshandhaving.

De daadwerkelijke lokale aanwezigheid en activiteiten van (straf)rechtspraak en het openbaar ministerie lijkt drastisch te zijn verminderd. De politie is gereorganiseerd en wordt aangestuurd vanuit Tilburg, 125 kilometer van Middelburg.

Er zijn daarnaast recente verontrustende berichten over een verschuiving van de zware en georganiseerde criminaliteit naar Zuid-West Nederland. Die verborgen, systematisch opererende onderwereld kan de bovenwereld aantasten. Is de kwaliteit van de rechtshandhaving wel op niveau of bungelen we in de Zeeuwse Delta over de rand van de rechtsstaat, uit zicht van het centrale landsbestuur?

Drie professionals die vanuit hun eigen expertise te maken hebben met dit onderwerp zullen hun visie geven. Na deze drie inleidingen is er volop gelegenheid om deel te nemen aan het debat over de actuele uitdagingen voor het Zeeuwse rechtsbestel.

Het programma ziet er als volgt uit:

14.30 – 15.00    :     Inloop met koffie en thee

15.00 – 15.05    :     Welkomstwoord door prof. dr. Pieter Ippel (UCR, voorzitter Zeeuwse Meesters)

15.05 – 15.10    :     Korte introductie door dagvoorzitter mr. Koos Schouwenaar, oud-burgemeester van Middelburg en lid van de Eerste Kamer.

15.10 – 15.35    :     Inleiding door prof. dr. Wim Huisman (hoogleraar criminologie VU Amsterdam)

15.35 – 15.50    :     Inleiding door mr. Charles van der Voort, hoofdofficier OM Zeeland-West-Brabant

15.50 – 16.05    :     Inleiding door drs. René Verhulst, burgemeester van Goes

16.05 – 16.25    :     Discussie tussen de inleiders onder leiding van Koos Schouwenaar

16.25 – 17.20    :     Debat over de huidige knelpunten en de toekomst van de rechtshandhaving in Zeeland onder leiding van Koos Schouwenaar

17.20 –17.30     :     Conclusies en slotwoord

Vanaf 17.30      :     Borrel

De Zeeuwse Meesters hopen op een grote belangstelling en bijdrage aan de discussie van zowel mensen uit het veld als ook belangstellenden of bezorgde burgers. Dit is een thema dat ons allemaal aangaat!

Via onderstaande aanmeldknop kunt u zich aanmelden.